"5P" konceptu ECDL

 1. MĚŘITELNOST

  Všechny certifikační programy mají definovány své ECDL Sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strtrukturovaně, přesně a detailně specifikují požadovaný rozsah a hloubku znalostí a dovedností.
 2. PRAKTIČNOST

  Drtivá většina otázek a úkolů je "ze života", testy probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi.
 3. STANDARDIZACE

  Na celém světě jsou používány stejné Sylaby, stejné testovací otázky a úkoly, stejná procesní pravidla a podmínky testování a vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost.
 4. OBJEKTIVITA

  Je zjišťována mezinárodně platnou metodikou hodnocení testů, národní a mezinárodní inspekcí kvality a národními profesními neziskovými organizacemi, které jsou garanty kvality procesu testování.
 5. NEZÁVISLOST

  Testování je nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů.